TRAMITACIÓ DE FIANCES LEGALS

La fiança consisteix en una quantitat de diners que ha de ser exigida per l’arrendador a l’arrendatari i aquest té l’obligació de prestar-la en el moment de celebrar-se qualsevol contracte d’arrendament d’una finca urbana.
En efecte, l’actual Llei d’Arrendaments Urbans disposa que a la celebració del contracte d’arrendament és obligatori que l’arrendador exigeixi i l’arrendatari presti una fiança en metàlic que ha de correspondre a l’import en efectiu d’una mensualitat de renda en l’arrendament d’un habitatge i de dues mensualitats en l’arrendament d’un immoble dedicat a ús diferent a l’habitatge.

Posteriorment, cada vegada que el contracte es prorrogui després dels cinc primers anys de vigència, la fiança s’haurà d’actualitzar d’acord amb la variació que hagi experimentat la renda des de la celebració del contracte o d’acord amb el que hagin pactat els contractants si la durada del contracte fos superior a cinc anys.

L’import de la fiança legal s’ha de dipositar a l’Institut Català del Sòl en el termini de dos mesos des de la formalització del contracte.
L’obligació de constituir fiança i fer el dipòsit comprèn no només l’import inicial de la fiança sinó també el de les actualitzacions posteriors.

En la seva qualitat d’entitat gestora de l’INCASOL, la Cambra de la Propietat està expressament habilitada per acceptar i tramitar els dipòsits corresponents, facilitant tot tipus d’assessorament, informació i ajut que el dipositant pugui necessitar al respecte.
El personal de la Cambra tramitarà els ingressos de fiances dins el marc d’una atenció personalitzada al propietari, cobrarà l’import de la fiança i imprimirà el model d’ingrés per tal que el dipositant el firmi, ja que és el seu justificant d’ingrés de la fiança, i per tant, se li lliurarà amb el segell o ràfega que indiqui la data i l’import de l’ingrés. Fet el dipòsit, l’arrendador disposa d’un termini de dos mesos per lliurar a l’arrendatari una còpia de la corresponent documentació justificativa.

L’arrendador que havia fet el dipòsit, o una altra persona autoritzada, ha de sol.licitar la cancel.lació de la fiança i la devolució de l’import dipositat dins dels vuit dies següents a la data d’extinció del contracte. La Cambra col.labora en la cancel.lació del dipòsit de la fiança en una doble vessant: admet els impresos de sol.licitud degudament emplenats i documentats, oferint a l’interessat una atenció personalitzada, i tramita la sol.licitud de devolució, que sempre es farà efectiva per transferència bancària des de l’INCASOL.

L’INCASOL té la potestat legal d’inspeccionar el compliment de l’obligació de constituir degudament les fiances, i podrà fins i tot imposar sancions en el cas d’imcompliment o compliment irregular.