Història de la Cambra


La Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona és una entitat quasi centenària –va ser fundada l’any 1914. És una de les entitats més representatives de la societat tarragonina i un punt de referència dels propietaris urbans.

A principis de segle va néixer com un moviment associatiu sorgit de la necessitat de resoldre els problemes que es plantejaven a la propietat immobiliària d’aquella època.

El 1907, un decret del Ministeri de Foment atorga a les Cambres de la Propietat Urbana el caràcter oficial, i el 1920, el Reglament General de Cambres Oficials expressa la seva naturalesa com a corporació oficial que representa els interessos de la propietat urbana, alhora que reconeix el caràcter de cos consultiu de l’Administració pública.

El 1982, mitjançant un decret, la Generalitat de Catalunya assumeix les facultats que té sobre les cambres de la propietat i la reconeix com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves finalitats. Després de l'any 1991 va deixar de ser una corporació de dret públic i desenvolupa les seves funcions dins d'un marc proper al d'una associació d'interès general, de moment tutelada administrativament per la Generalitat.