Calcula l'ITP

L’ITP és un impost que cal tenir en compte quan s’executi una operació entre particulars en què es contempli una transmissió d’un bé o un dret d’ús. Això inclou també el lloguer d’habitatges, havent calcular l’import a liquidar per ITP considerant la renda durant tot el període de temps que duri el contracte.

Calcula el teu Impost de transmisions patrimonials d’una forma facil

Calcul d l’ITP

1
ITP